مثلثی که محیط آن متغیر ولی مساحت آن ثابت می باشد

:نویسنده
erfun, hassan naghizadeh
:موضوع
مساحت, محیط
مثلثی که محیط آن متغیر ولی مساحت آن ثابت می باشد
مثلثی که محیط آن متغیر ولی مساحت آن ثابت می باشد