Үзэгдлүүдийн нэгдэл ба огтлолцол

Зохиогч:
Ynjika Good Luck
онолын мэдлэг 1. A үзэгдэл илрэх эсэх нь B үзэгдэл илрэхэд нөлөөлөхгүй бол эдгээр үзэгдлийг үл хамаарах үзэгдэл гэнэ. 2. A болон B үзэгдлийн ядаж нэгийг нь ивээх үр дүнгээс тогтсон үзэгдлийг A,B үзэгдлийн нэгдэл гэж нэрлэдэг. 3. A, B үзэгдлүүдийг нэгэн зэрэг ивээх бүх үр дүнгээс тогтсон үзэгдлийг A ба B үзэгдлийн огтлолцол гэнэ.
Үзэгдлүүдийн нэгдэл ба огтлолцол