Trigonometrijske funkcije (sinx, cosx)

Funkcije su predstavljene u obliku y=asin(bx+alfa)+d i y=acos(bx+alfa)+d. Vrednosti a, b, alfa i d su promenljive veličine. Promenom odgovarajućih parametara menja se i vrednost funkcije. Klikom na dugme CANCEL, vrednost parametara se vraća na početak.