Ялгаатай зүйлийн сэлгэмэл

Энэ үзүүлэн нь ялгаатай зүйлүүдийг сэлгэн өөр өөр сэлгэмлүүдийг эмх цэгцтэй гарган авахыг дүрсэлдэг. Та элементийн тоог 2-4 хооронд тохируулж болно. 3 элементтэй тохиолдолд, 3-ялгаатай зүйлийн сэлгэмлийн тоо яагаад 3! = 6 байгааг мод диаграммаар харуулав!