Differentiaalimenetelmä

Olkoon avoimella välillä ]a, b[ määritelty funktio [i]f[/i] derivoituva.  Tällöin derivaatan määritelmän perusteella[br][br] [math]\Large \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f'(x)[/math].[br][br]Jos raja-arvon laskeminen poistetaan, niin derivaatan arvoon tulee virhe ε. Tämän virheen määrä riippuu muuttujan [i]x[/i] muutoksen Δ[i]x[/i] suuruudesta: [br][br][math]\Large\begin{eqnarray}&& \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f'(x)+\epsilon(\Delta x)\\[br]\vspace{10mm}&&f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x)\Delta x+\epsilon(\Delta x)\Delta x\\[br]&\Rightarrow & \Delta f=f'(x)\Delta x+\epsilon(\Delta x)\Delta x.\end{eqnarray}[/math][br][br]  [br]Koska [math]\Large \Delta x[/math]lähestyy arvoa 0 raja-arvon perusteella, niin  [math]\Large \epsilon(\Delta x)[/math] lähestyy myös arvoa 0. Toisin sanoen [br][br]  [math]\LARGE \textcolor{blue}{\Delta f \approx f'(x)\Delta x}[/math]. [br]  [br]Yllä oleva kaava on erinomainen apu arvioimaan muuttujan arvojen muutosta tietyllä välillä. [br][br][color=#0000ff]Funktion [math]\Large \textcolor{blue}{y=f(x)}[/math][/color] [color=#0000ff]differentiaalilla tarkoitetaan yhtälön  [math]\Large \textcolor{blue}{dy=f'(x)\Delta x}[/math]  [/color]määrittelemää funktiota ja sitä kutsutaan [color=#0000ff]differentiaalikehitelmäksi[/color].  [br]  [br]  [br]Määritelmän mukaisesti differentiaalilla on kaksi muuttujaa [math]\Large x \text{ ja } \Delta x[/math]. Tämän takia differentiaalia merkitään joskus   [br][br]  [math]\Large dy=df(x,\Delta x)[/math].[br]  [br]Jos differentiaalia tarkastellaan ainoastaan kiinteässä pisteessä [i]x[/i][sub]0[/sub], niin muuttujia on vain yksi eli  [math]\Large \Delta x[/math]. [br]  [br][color=#0000ff]Esimerkki 1[/color].  Tarkastellaan differentiaalin avulla, kuinka paljon funktion  [math]\Large f(x)=\sqrt x[/math] arvo muuttuu muuttujan arvojen 16 ja 16.1 välillä. [br]  [br][color=#0000ff]Ratkaisu 1. [/color]Olkoon [i]x[/i][sub]0[/sub] = 16 ja [math]\Large \Delta x=0.1[/math]. Differentiaalikehitelmällä saadaan [br][br] [math]\Large \begin{eqnarray}[br]\Delta f &\approx& df(x_0,\delta x)\\[br]&=& f'(x_0)\Delta x\\[br]&=& f'(16)\cdot 0.1\\[br]&=&\frac{1}{2\sqrt{16}}\cdot 0.1=\frac{0.1}{8}=0.0.125\end{eqnarray}[/math][br]  [br][br]Laskettaessa tarkoilla arvoilla saadaan erotukseksi [br][br] [math]\Large \Delta f=f(16.01)-f(16)=\sqrt{16.01}-\sqrt{16}=0.0124805[/math][br] [br]Arvion ja todellisen erotuksen välinen ero on todella pieni. [br] [br] 
[br][color=#0000ff]Esimerkki 2[/color]. Kuulan halkaisijaksi mitattiin työntömitalla 44.3 mm. Mittausvirheen ylärajaksi arvioitiin enimmillään 0.1 mm. Mikä on kuulan tilavuus? [br] [br][color=#0000ff]Ratkaisu 2. [/color]Kuulan tilavuus saadaan pallon tilavuuden kaavalla eli [br][br] [math]\Large V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{1} {6}\pi d^3\approx 45520\text{ mm}^3[/math][br]  [br][br]Mittausvirheen aiheuttama virhe tilavuudessa on [br][br] [math]\Large\begin{eqnarray}[br]|\Delta V|&\leq &\frac{d}{dd}\left (\frac{1}{6}\pi d^3\right )\delta\\[br]&=&\frac{1}{2}\pi d^2\delta=\frac{1}{2}\pi\cdot( 44.3\text{ mm})^2\cdot( \pm 0.1)\text{ mm}\\[br]&\approx&\pm 308\text{ mm}^3.\end{eqnarray}[/math][br][br]  [br]Kuulan tilavuus on siis [math]\Large V = 45500\text{ mm}^3\pm 300\text{ mm}^3[/math]. [br]
[color=#0000ff]Esimerkki 3. [color=#000000]Metallipallo, jonka säde on 10 cm, päällystetään hopealla. Hopeakerroksen paksuus pitäisi olla 0.02 cm. Kuinka paljon hopeaa suunnilleen tarvitaan päällystämistä varten? [br][br]Hopean määrää voidaan arvioida tutkimalla hopeakerroksen vaikutusta pallon tilavuuteen. Pallon tilavuus saadaan kaavalla [br][br]  [math]\Large V=\frac{4}{3}\pi r^3[/math],[br]  [br][/color][color=#000000]joten tilavuuden muutos täytyy olla [br][/color][br] [math]\Large \Delta V=4\pi r^2\cdot\Delta r [/math].[br] [br][br][color=#000000]Tilavuuden muutokseksi saadaan sijoittamalla annetut mitat jälkimmäiseen kaavaan:[br] [br]  [math]\Large \Delta V=4\pi\cdot 10^2\cdot 0.02=8\pi\approx 25.133[/math]. [br][/color][br][br][color=#000000]Hopeaa tarvitaan siis noin 25 cm[/color][sup][color=#000000]3[/color][/sup][color=#000000].[/color] [/color]

Information: Differentiaalimenetelmä