Εμδαδόν Τριγώνου

Μετακινήστε τις κορυφές του τριγώνου και δείτε τις μεταβολές στο εμβαδόν και την περίμετρό του.

1. Σχηματίστε Ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο με Υ=5,66 εκ. 2. Σχηματίστε Τρίγωνα με βάση ΑΓ=7 εκ. και Υ=8. α) Τι παρατηρείτε για το εμβαδόν τους; β) Τι παρατηρείτε για την περίμετρό τους;