наставен лист

Наставен лист 5 Име: _________________________ поени: ________________ Заокружи го точниот одговор 1) НЗД (13 , 78) е: a) 78 б) 52 в) 26 г) 65 2) Кој од следниве броеви се содржи во 86 но не се содржи во 96? a) 48 б) 6 в) 12 г) 43 3) Кои од дадените броеви ги содржи 24 и 32 како множители? a) 72 б) 64 в) 96 г) 48 4) Кои од следниве броеви ги има и 7 и 49 како множители? a) 98 б) 56 в) 70 г) 63 5) Кој од следниве броеви се содржи во 52 но не се содржи во 78? a) 13 б) 4 в) 2 г) 6 6) Кој од следниве броеви се содржи во 56 но не се содржи во 28? a) 7 б) 4 в) 8 г) 14 7) Кој од следниве броеви има множител 11 и 5 ? a) 30 б) 66 в) 40 г) 55 8) Кој од следниве броеви се содржи во 36 но не се содржи во 64? a) 4 б) 6 в) 2 г)