Параллелограмм байгуулах

Зохиогч:
Sunrise
Параллель шулуунууд ашиглан параллелограмм байгуулаарай.