Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lemma 05

Lemma 05 Mějme půlkružnici nad průměrem AB a libovolný bod C na AB. Sestrojíme kolmici CD na AB, která protne půlkružnici v bodě D. Nad AC a CB sestrojíme další dvě půlkružnice. Pokud nyní sestrojíme dvě kružnice vepsané, z nichž jedna se bude dotýkat úsečky CD a oblouků nad AC a AB a druhá kružnice úsečky CD a oblouků nad CB a AB, takto sestrojené kružnice jsou shodné.