สื่อ Geogebra

สื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Geogebra ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ
สื่อ Geogebra