Σχέση αρμονικής ταλάντωσης - κυκλικής

Ένα υλικό σημείο (πράσινο) κάνει απλή αρμονική ταλάντωση στον άξονα y'y. Δείτε το πως αυτή προκύπτει από την ομαλή κυκλική κίνηση υλικού σημείου (πορτοκαλί) ή ενός περιστρεφόμενου διανύσματος. Μπορείτε να επιλέξετε τιμές για την κυκλική συχνότητα ω, την αρχική φάση σε μοίρες και το πλάτος της ταλάντωσης. Δείτε επίσης πώς παράγεται η αρμονική καμπύλη της γραφικής παράστασης από την κίνηση.