Derivacija funkcije

Derivacija funkcije u točki je broj:

,

ako ovaj limes postoji. Taj je broj jednak nagibu tangente na graf u točki :

,

je kut što ga tangenta zatvara s pozitivnim dijelom x-osi. Za funkciju kažemo da je derivabilna u točki ako postoji . Funkcija je derivabilna (diferencijabilna) na intervalu ako u svakoj točki tog intervala postoji derivacija . Tada je na intervalu definirana funkcija koju nazivamo derivacija funkcije . Derivaciju još označavamo simbolima

.