مساحت ذوزنقه 2

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
توضیح: شکل زیر یک ذوزنقه است که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی رنگ ذوزنقه های متفاوت ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی سبز را حرکت داده چه می بینید؟ 1. چه رابطه ای میان مساحت ذوزنقه و متوازی الاضلاعی که از جا به جا شدن نقطه ی سبز رنگ تشکیل می شود، وجود دارد؟ 2. فرمول مساحت ذوزنقه را با استفاده از ابعاد آن پیدا کنید؟