Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

גבהים במקבילית

הסברים והוראות

בס"ד

יישומון מספר 3 שטח מקבילית יעד ההוראה: כתה ז מקום ואופן שילובו:שטחים הוראות הפעלה: דינמיקה של היישומון. מדידת הגבהים- להבין שיש שני גבהים שונים למקבילית .  ולהבין שגם שם הגבהים הם גבהים של המקבילית. אך גבהים לזוג צלעות אחרות. חקר קצר על שטח מקבילית תוך מציאת השטח בעזרת גאוגברה. שימוש בכפתורים להרחבת הנושא  השימוש ביישומון מדגיש את העובדה שניתן להשתמש בכל קטע שהוא המרחק בין המקבילים, ולאיזה זוג צלעות להתייחס בחישוב השטח.  מדגיש שיש עוד גובה שונה למקבילית לזוג הצלעות האחרות.מדידת שטחים ואורכים. תכונות של מקבילית