Trigonometria del triangle rectangle

Movent els punts lliscants podràs modificar la longitud del catet b del triangle i l'angle C. Activant les caselles corresponents obtindràs el valor de les raons trigonomètriques de l'angle C () i el triangle semblant a ABC d'hipotenusa 1.
  1. Estudia què succeeix amb les raons trigonomètriques si modifiques la longitud de la base mantenint el valor de l'angle. Per què creus que succeeix això?
  2. Activa la casella del triangle semblant d'hipotenusa 1. Per a aquest triangle què representen els valors dels catets?
  3. Entre quins valors creus que es troben el sinus i el cosinus d'un angle en un triangle rectangle?
  4. Quines serien les raons trigonomètriques de l'angle B? Sabries calcular-les a partir de les raons trigonomètriques de l'angle C?
  5. Quina relació hi ha entre els angles B i C? Com són entre ells?