Матрицын хувиргалт

Зохиогч:
Solongo
Графикыг хувиргахад матриц хэрхэн өөрчлагдаж байна вэ?