Κεκλιμμένο επίπεδο (εποπτεία,μετρήσεις)

Δυνάμεις Coulomb (ηλκτρ.πεδίο)

Information