Κατασκευή καθέτου 1

Κατασκευή καθέτου από σημείο εκτός αυτής.

Να αποδείξετε γιατί η μεσοκάθετος του τμήματος ΒΓ διέρχεται από το σημείο Κ. Να επαναλάβετε τη διαδικασία στο τετράδιό σας.