خاصیت های ذوزنقه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: آشنایی با تعریف و کشف و بررسی خاصیت های ذوزنقه
شرح فعالیت: چهارضلعی زیر یک ذوزنقه است. رأس های آن را جا به جا کنید و جاهای خالی عبارت های زیر را با توجه به آن تکمیل نمایید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در ذوزنقه . . . موازیند. . . . زاویه های مجاور اضلاع غیر موازی . . . یکدیگرند. حالا به سؤالات زیر پاسخ دهید. آیا در ذوزنقه قطرها مساویند؟ آیا در ذوزنقه قطرها یکدیگر را نصف می کنند؟ آیا در ذوزنقه زاویه های روبرو مساویند؟ با جا به جا کردن رأس های ذوزنقه ببینید کدام یک از عمل های زیر را می توان انجام داد: ذوزنقه ای بسازید که قطرهای آن منصف هم باشد اما متوازی الاضلاع نباشد. ذوزنقه ای بسازید که یکی از قطرهای آن نیمساز یکی از زاویه هایش باشد اما متوازی الاضلاع نباشد. ذوزنقه ای بسازید که سه ضلع مساوی داشته باشد اما متوازی الاضلاع نباشد. ذوزنقه ای بسازید که قطرهایش بر هم عمود باشد اما لوزی نباشد.