تابع اصم

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: در شکل زیر، نمودار یک تابع اصم را می بینید که با تغییر مقدار a و b و c می توان در آن تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی آبی روی نمودار را جا به جا کنید، به مختصات نقاط توجّه کنید. 1. چه رابطه ای میان مؤلفه های نقاط و فرمول قرمز رنگی که در کنار نمودار نوشته شده، وجود دارد؟ 2. دامنه ی تابع چیست؟ و دامنه ی این تابع چقدر است؟ 3. دومین مؤلفه (y) این نقاط چیست؟ و برد این تابع را مشخص کنید؟ با جا به جا کردن نقاط متغیّر، مقدار پارامترهای a ، b , c را تغییر داده و تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید. 4. مقدار هر یک از پارامترها، چگونه بر نمودار تأثیر می گذارد؟