Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

فعالیت ۵

آیا اگر اندازه یک ضلع و یک زاویه از یک مثلث با اندازه یک ضلع و یک زاویه از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان ‌گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ برای پاسخ به سوال بالا، با استفاده از ابزار داده شده، مثلثی رسم کن که یک ضلع آن ۳/۵cm و یک زاویه آن ۱۱۷ درجه باشد.
۱- مثلثی با این ویژگی رسم کرده‌ایم، این مثلث را با مثلث خود مقایسه کن. ۲- آیا با حرکت دادن نقطه‌های آبی رنگ در مثلث کشیده شده، طول ضلع و زاویه داده شده تغییر می‌کند؟ ۳- چند مثلث می‌توان با مشخصات داده شده رسم کرد؟ ۴- آیا این مثلث‌ها با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ ۵- آیا اگر اندازه یک ضلع و یک زاویه از یک مثلث با اندازه یک ضلع و یک زاویه از مثلثی دیگر، با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم نهشت‌اند؟