6.r Četverokut Konstrukcija četverokuta

Vaš je zadatak u desnom prozoru apleta konstruirati četverokut sukladan zadanom s raspoloživim alatima iz alatne trake.[br][list=1][br][*]Zadržite kursor nad alatom da vidite uputu u info oblačiću, pa odaberite odgovarajući alat.[br][*]Kada želte nacrtati dužinu duljine [i]a[/i], [i]b[/i], ... upišite u skočno polje koje se pojavljuje nakon klika alatom [i]a[/i], [i]b[/i] ...[br][*]Skočno polje nudi na desnoj strani specijalne znakove pa lako nesete grčka slova za kutove.[br][*]Kada završite konstrukciju, pomičite vrhove zadanog četverokuta. Ako je vaša konstrukcija dobra vaš će ćetverokut uvijek biti sukladan zadanom.[br][/list]

Information: 6.r Četverokut Konstrukcija četverokuta