LINEARNA FUNKCIJA I NJEN GRAFIK

LINEARNA FUNKCIJA I NJEN GRAFIK

Funkciju zadatu formlom : nazivamo linearnom funkcijom. - koeficijent pravca - slobodan član Grafik linearne funkcije je prava. Slobodni član pokazuje u kojoj tački grafik linearne funkcije siječe -osu. Koeficijent pravca predstavlja pravac prave i ako je: a) veće od nule, tada prava obrazuje sa pozitivnim pravcem -ose oštar ugao b) manje od nule, tada prava obrazuje sa pozitivnim pravcem -ose tup ugao

Svojstva grafika linearne funkcije

  • Grafik linearne funkcije siječe -osu u tački .
  • Grafik linearne funkcije , siječe - osu u tački .
  • Vrijednost zove se nula funkcije .