خط راست عبوری از دو نقطه با بردارها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
بردارها
در شکل زیر، دو بردار و یک خط راست می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی رنگ در آن ها تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: شکل بالا را به دقت بررسی کنید: موقعیتP و Q را به ترتیب (1-,2) و (6,2) قرار دهید. تغییرات به وجود آمده، را ببینید. برداری که از دو نقطه ی مذکور می گذرد، چگونه به دست می آید. آیا می توانید معادله ی آن را بنویسید؟ 1. معادله ی خط راستی که از دو نقطه ی P و Q می گذرد، را بنویسید؟