עלייה במחירי הדירות - גדילה ודעיכה

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 26.   הפעילות עוסקת בהשוואה בין עליה של המחירים של שתי דירות בגידול מעריכי. ביישום ניתן להשוות ולקשר בין הייצוג הגרפי, הטבלאי והאלגברי. ניתן לעקוב אחר ערכים וניתן גם לשנות את קבועי פונקצית הגידול. דף עבודה