Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

دوران

مساله 2 ص 109 کتاب هندسه 2

یکی از مساله های زیبای کتاب هندسه 2 در بحث دوران مساله دوم صفحه 109 کتاب است. بچه ها معمولا نمی توانند مرکز دوران و زاویه دوران را تشخیص دهند. این فایل به شما کمک می کند راحت تر مرکز و زاویه دوران آن را تشخیص دهید.