Cicloide

- Amb què estan relacionats els paràmetres a, b i d? Què modifiquen? - En quins casos el punt retrocedeix en algun instant? - Fes un recull de les figures que es puguin dibuixar indicant els valors dels paràmetres a, b i d. - Hi ha figures que s'obtenen amb diferents valors de b i d. Determina quin tipus de figura surt a partir dels paràmetres b i d. - Hi ha algun moviment que pugui ser descrit per aquesta figura (en el sentit que es fa o en el contrari?