Σύνδεση τριωνύμου με γεωμετρική πρόοδο

Δ.31 Ένας μαθητής πειραματίζεται παριστάνοντας γραφικά συναρτήσεις της μορφής . Ως τιμές των α, β και γ διαλέγει διαδοχικούς όρους της γεωμετρικής προόδου: 1,2,4,8,16,32,...

1η Ερώτηση

Με τη βοήθεια του λογισμικού χαράξτε κάποιες γραφικές παραστάσεις των παραπάνω συναρτήσεων. Τί παρατηρείτε;

2η Ερώτηση

Μπορείτε να γενικεύσετε την παρατήρηση σας και να αποδείξετε την ισχύ της γενίκευσης αυτής;

3η Ερώτηση

Τί θα συμβεί αν με της ίδιας μορφής συναρτήσεις χρησιμοποιήσουμε άλλες γεωμετρικές προόδους; Μπορείτε να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας;

4η Ερώτηση

Δημιουργείστε 3 δικά σας παραδείγματα συναρτήσεων.

1η Ερώτηση Με τη βοήθεια του λογισμικού χαράξτε κάποιες γραφικές παραστάσεις των παραπάνω συναρτήσεων. Τί παρατηρείτε; 2η Ερώτηση Μπορείτε να γενικεύσετε την παρατήρηση σας και να αποδείξετε την ισχύ της γενίκευσης αυτής; 3η Ερώτηση Τί θα συμβεί αν με της ίδιας μορφής συναρτήσεις χρησιμοποιήσουμε άλλες γεωμετρικές προόδους; Μπορείτε να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας; 4η Ερώτηση Δημιουργείστε 3 δικά σας παραδείγματα συναρτήσεων.