مساحت مثلّث 2

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
توضیح: شکل زیر یک مثلث است که با حرکت دادن نقطه های آبی می توان مثلث های مختلف ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی متحرّک سبز رنگ را جا به جا کرده، ببینید چه اتّفاقی می افتد؟ این مسئله را تحلیل کنید. 1. مساحت مثلث با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟ مثلث را به حالت اولیه بازگردانید. با کشیدن رأس ها شکل مثلّث را تغییر دهید و مجدداً نقطه ی سبز رنگ را جا به جا کنید. 2. فرمول مساحت مثلّث با استفاده از ابعاد آن چه خواهد بود؟ چرا؟