Fig 025

En un triangle isòsceles, els angles oposats als costats iguals són iguals.

El triangle [math]A'B'C'[/math] és igual al triangle [math]ABC[/math] i el triangle [math]A'B''C'[/math] és simètric a [math]A'B'C'[/math] (així es pot moure un triangle [math]A'B''C'[/math] igual a [math]ABC[/math] i fer que [math]A'[/math] coincideixi amb [math]A[/math], [math]C'[/math] amb [math]B[/math] i [math]B''[/math] amb [math]C[/math].