Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

پوشاندن سطح

Tesselation

یکی از کاربردهای ریاضی تولید اشکالی است که می توان با آن یک سطح را پوشاند. یکب از تکنیک های پوشاندن سطح یا تسلیشن تکنیک برش است. می دانیم مربع یا هر نوع متوازی الاضلاعی می تواند سطح را بپوشاند. بر اساس این تکنیک می توانیم با برش دادن گوشه ای از یک مربع و چسباندن آن در طرف مقابل شکلی درست کرد که می تواند سطح را بپوشاند. قابل استفاده برای - دانش آموزان علاقه مند - معلمان ریاضی هشتم - طراحان لباس و کاغذ دیواری