Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Algebra Tiles - (ii)

प्यारा भाईबहिनिहरु तल दिएको Applet मा रहेको New Question लेखेको बटन लाई Click गरेर नयाँ प्रश्न र संगै रहेको Algebra Tiles को सम्बन्ध के छ खोजि गर्नुहोस

Test your understanding.

What is the factorized form of ?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)