Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

בניית פרבולה בעזרת קיפולי נייר

מתוך הפיצוח לקפל פרבולה. להמחשת הפעילות של יצירת קו המתאר של הפרבולה בעזרת קיפולי נייר. ביישום ניתן לחקור מצבים שונים ולחקור את תכונות הפרבולה.