مشتق تابع نمایی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مشتق
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقطه ی آبی روی محور طول های آن را حرکت داد.
فعالیت: 1. مشتق تابع f(x)=ex در x=1 چیست؟ و مقدار ( f(1 چقدر است؟ برای پاسخ به سؤالات زیر، نقطه ی A را جا به جا کنید: 2. مقادیر (f'(0 و(f(0 و (f'(-1 چقدر است؟ 3. به طور کلی (f'(x چیست؟