Μέγιστο εμβαδό τραπεζίου trapezoid maximum area (anal-10)

Information: Μέγιστο εμβαδό τραπεζίου trapezoid maximum area (anal-10)