Teorema de Varignon

Construeix, mou, conjectura i demostra

En el GeoGebra que tens a continuació, construeix un quadrilàter qualsevol. Després, dibuixa els punts mitjans dels quatre costats i construeix un altre quadrilàter que tingui per vèrtexs aquests punts. Mou els vèrtexs del primer quadrilàter i observa. Quina propietat té el quadrilàter de l'interior? Es compleix sempre? Per què? Nota: Amb Ctrl-E pots accedir a les propietats estètiques dels objectes.
Això que has descobert s'anomena Teorema de Varignon i ho va demostrar Pierre Varignon (1654–1722) Com ha de ser el quadrilàter extern per tal que l'intern sigui un quadrat?