نسبت و تناسب

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: مقدارهای متناسب
هدف: تشخیص مقدارهای متناسب و نامتناسب شرح فعالیت: شکل زیر دو مستطیل را نشان می دهد.