Interpretació del Teorema Fonamental del Càlcul

Tema/es:
Càlcul
Interpretació Geomètrica del Teorema Fonamental del Càlcul.
a) Quines són les quatre línees que delimiten l'àrea ombrejada? b) Aquesta àrea es defineix com l'àrea definida entre quins valors? c) Mou el punt B sobre l'eix X fins x=3 per veure el valor que pren la integral definida de la funció f(x) entre 0 i 3 ? d) Quina és la relació entre l'àrea i el segment vertical verd ? e) Al moure el punt B es traça una corba. Quina és la relació que existeix entre aquesta corba i les àrees ombrejades? f) Quina és l'expressió analítica de la funció àrea? g) Deriva la funció àrea. Compara aquesta funció amb la funció f(x).