Εγγράψιμο τετράπλευρο

Σ' αυτό το δυναμικό σχήμα θα εξετάσουμε πότε ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο. Ο μεταβολέας δ αλλάζει το μέγεθος της γωνίας Δ και ο β αλλάζει το μέγεθος της γωνίας Β.

1) Εμφανίστε τον εγγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου ΑΓΔ και τις μεσοκαθέτους των πλευρών. Είναι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ εγγεγραμμένο στον κύκλο; 2) Γράψτε τις παρατηρήσεις σας για τις γωνίες που εμφανίζονται στο σχήμα και για τη θέση των μεσοκαθέτων. 3) Αφού κρύψετε τον κύκλο και τις μεσοκαθέτους, αλλάξτε την τιμή της γωνίας Β σε 105° σύροντας κατάλληλα τον μεταβολέα β. Επαναλάβατε το βήμα 1). 4) Επαναλάβατε το βήμα 3) αλλάζοντας τις τιμές και στους δυο μεταβολείς δ και β. Διατυπώστε τα συμπεράσματά σας. 5) Κρύψτε τον κύκλο και τις μεσοκαθέτους και πειραματιστείτε αλλάζοντας τις τιμές των β και δ εμφανίζοντας κάθε φορά πρώτα τις γωνίες υπό τις οποίες φαίνεται η ΑΒ από τα Γ και Δ και μετά τον κύκλο. (πρώτα το τρίτο και μετά το πρώτο κουτάκι)