زوایای پنج ضلعی محدب 1

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک ﭘنج ضلعی محدب است که زاویه های داخلی آن نشان داده شده و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی اندازه ی زاویه های داخلی آن را تغییر داد.
فعالیت: نقطه ی سبز رنگ را تکان دهید و آنچه را که می بینید، توضیح دهید. 1. به نظر شما، مجموع زاویه های داخلی یک پنج ضلعی، با مجموع زاویه های چه شکل های دیگری برابر است؟ برای جابه جا کردن رأس ها می توانید از نقطه ی متحرک استفاده کنید. 2. مجموع زاویه های داخلی هر پنج ضلعی، چند درجه است؟