Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Valoració d'un àcid feble amb una base forta

Afegeix la solució de NaOH desplaçant el punt lliscant i obtindràs els punts experimentals de la corba de valoració corresponent a la neutralització de 5 mL d'una solució 0,1 M d'àcid acètic (CH3COOH) amb una solució 0,1 M de NaOH. Pots visualitzar o amagar la corba obtinguda i les coordenades del punt d'equivalència. Pot visualitzar-se sobre la corba l'interval de viratge de tres indicadors diferents i decidir quin és el més indicat per mostrar el punt final de la valoració. El traç dels punts experimentals pot esborrar-se amb Ctrl+F.