Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

area of circles

Будагдсан хагас дугуйн цаана хаагдсан хоёр өнцгийг ил гаргаж давхаргыг солих

Геогебра үзүүлэнгээ зураг болгон гаргах

Зураг гаргахад өргөтгөл нь тодорхойгүй file гэсэн файл үүссэн тохиолдолд гар тохиргоогоор нэрийг *.png эсвэл *.jpg болгон өөрчилж болно.

Зураг гаргах