کسینوس زاویه ‏ی حاده

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
کسینوس
توضیح: در شكل زیر با تكان دادن نقطه ی سبز، اندازه ی زاویه ی آلفا تغییر می كند.
نقطه ی سبز را تکان دهید و تغییراتی را که می بینید، بنویسید. اندازه ی زاویه ی 30 درجه را ثابت نگه داشته، نقطه ی آبی رنگ را جا به جا کنید. چه ابعادی تغییر می کنند و چه مقادیری ثابت باقی می ماند؟ این عمل را برای زاویه ی 45 درجه و 15 درجه نیز تکرار کنید. نسبت بین اضلاع قائمه، در یک مثلث قائم الزاویه، به چه چیزی بستگی دارد؟ در یک مثلث قائم الزاویه، کسینوس یک زاویه برابر است با طول ضلع مجاور زاویه تقسیم بر طول وتر. فعالیت: 1. مقدار کسینوس 45 درجه را به دست آورید. 2. مقدار کسینوس 60 درجه و 30 درجه چقدر است. 3. به ازای چه مقداری کسینوس زاویه 0.99 خواهد بود. 4. بالاترین و پایین ترین مقادیر ممکن کسینوس یک زاویه ی حاده چقدر است؟