مساحت تقریبی سطح زیرمنحنی: انتگرال معین

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت, سطح
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقاط آبی a و b و نقطه ی سبز n را حرکت داد .
فعالیت: تفاوت عناصری که در شکل هستند را توضیح دهید: 1. a و b و n چه چیزی را نشان می دهند؟ 2. مفهوم جمع حد بالا، انتگرال و جمع حد پایین چیست؟ 3. با جا به جایی نقطه ی متناظر، توضیح دهید با افزایش مقدار n چه اتفاقی می افتد؟ درستی قضیه ی barrow را برای مثال رسم شده، امتحان کنید.