Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rotační kužel v MP

Nejprve sestrojíme rovinu kolmou na osu o = UV, pak sestrojíme průsečík S této roviny s osou, sklopením úsečky SA zjistíme poloměr podstavy a sestrojíme kužel.