График линеарне функције

График линеарне функције

График линеарне функције , је скуп свих тачака() чије су координате повезане једнакошћу . График линеарне функције,  је права. За везу  кажемо да је једначина праве. Графици линеарних функција које имају једнаке коефицијенте правца су међусобно паралелни (важи и обрнуто).·         Одсечак на y – oсиГрафик линеарне функције ,  сече y – oсуу тачки која је одређена уређеним паром ().        Нула функције Апсцису   тачке (), која представља пресек графика линеарне фунције  са апсцисином осом називамо нула функције.·         Раст функције