Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Resolent equacions matricials.

Animacions que pretenen ajudar a resoldre les equacions matricials més senzilles. Sovint el producte de matrius i la seva no commutativitat són font de problemes en alguns alumnes. Amb aquests tres exemples es vol mostrar com operar el producte de matrius, multiplicant pel costat adequat.