Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funció lineal. Estudi del pendent.

Canvia el valor de m i observa què passa amb la representació gràfica de la funció f(x) = mx.

Les funcions de la forma f(x)=mx s'anomenen funcions lineals. El valor m s'anomena pendent de la funció.
  • Observa la recta per valors positius de m. És creixent, decreixent o constant?
  • Observa la recta quan m=0. És creixent, decreixent o constant?
  • Observa la recta per valors negatius de m. És creixent, decreixent o constant?