Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Posicions relatives de dues rectes

Varia els valors de a, b, c i d i observa com varien les posicions de les rectes

Fes les següents activitats: 1.- Canvia els valors d’a, b, c i d fins que les dues rectes siguin paral·leles. Comprova-ho amb els pendents. 2.- Varia els valors fins a obtenir dues rectes perpendiculars. Observa els pendents i mira quina relació hi ha entre ells.