Να υπολογίσετε το εμβαδο του δακτυλίου by Kevin Hopkins(gram-10)

Information: Να υπολογίσετε το εμβαδο του δακτυλίου by Kevin Hopkins(gram-10)